Zarząd Regionu NSZZ "Solidarność" Pomorza Zachodniego

Wybory

W NSZZ „Solidarność” co pięć lat przeprowadzane są wybory we wszystkich jednostkach organizacyjnych naszego związku zawodowego. Niezależnie od przeprowadzania wyborów w trakcie trwania kadencji, każda jednostka organizacyjna zobowiązana jest do wyboru władz stanowiącej, wykonawczej oraz kontrolnej zgodnie z kalendarzem wyborczym ustalonym przez Komisję Krajową.

Statut NSZZ „Solidarność” po wprowadzonych zmianach jest do pobrania >>>TUTAJ

a ordynacja – >>>TUTAJ.

Wszystkie wzory dokumentów ogólnych są do pobrania na stronie Komisji Krajowej tu: https://www.solidarnosc.org.pl/wzory-dokumentow-wyborczych-ogolnych

Wzory dokumentów wyborczych dla organizacji zakładowych/międzyzakładowych są do pobrania tu:

https://www.solidarnosc.org.pl/wzory-dokumentow-wyborczych-dla-organizacji-zakladowej-miedzyzakladowej

Wzory dokumentów wyborczych dla branżowej jednostki organizacyjnej są do pobrania tu:

https://www.solidarnosc.org.pl/wzory-dokumentow-wyborczych-dla-branzowej-jednostki-organizacyjnej

Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego przyjął następujące zasady obowiązujące podczas wyłaniania delegatów WZD Regionu Pomorza Zachodniego:

  1. Zgodnie z §73 pkt. 1-4 Ordynacji Wyborczej ustala klucz wyborczy, wg którego wybierani są delegaci na WZDR: 1 mandat delegata przypada na każde pełne 80 członków związku.

Na podstawie § 73 pkt. 2 Ordynacji Wyborczej minimalna wielkość okręgu wyborczego nie może być mniejsza niż połowa (50%)liczby członków związku przypadających na 1 mandat delegata określonej w pkt. 1.

  1. Organizacje Zakładowe, Międzyzakładowe, Podzakładowe, Oddziałowe (zarejestrowane w ZR)zrzeszające co najmniej 80 członków, wybierają delegatów według następującego klucza:
  Liczba delegatów    od-do liczba członków związku  
1 delegat80 do159 członków związku
2 delegatów160 do239 członków związku
3 delegatów240 do 319 członków związku
4 delegatów320 do 399 członków związku
5 delegatów400 do 479 członków związku
6 delegatów480 do 559 członków związku
7 delegatów560 do 639 członków związku
8 delegatów640 do 719 członków związku
9 delegatów720 do 799 członków związku
10 delegatów800 do 879 członków związku

itd. wg klucza zawartego w tabeli

  • Pisemnego zgłoszenia okręgu łączonego ustalonego w drodze dobrowolnego porozumienia pomiędzy jednostkami organizacyjnymi uprawnionymi do tworzenia okręgu łączonego należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2023 roku. Regionalna Komisja Wyborcza rejestruje zgłoszone okręgi oraz wyznacza pozostałe okręgi wyborcze do dnia 7 kwietnia 2023 roku. Termin rejestracji protokołów z wyborów delegatów upływa z dniem 21 kwietnia 2023 r.
  • Zgodnie z § 51 Ordynacji Wyborczej NSZZ „Solidarność” zgłoszenie na przeprowadzenie wyborów poza zebraniem (z urną) oraz na przeprowadzenie wyborów przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość przyjmuje Regionalna Komisja Wyborcza.
  • Podstawowe jednostki organizacyjne Związku lub zarejestrowane w danym regionie niższe jednostki organizacyjne podstawowych jednostek organizacyjnych zarejestrowanych w innych regionach, które nie spełniają warunków określonych w ust.2  a przez połączenie osiągają co najmniej minimalną wielkość okręgu wyborczego dokonują wyboru delegatów zgodnie z § 74 pkt 5 Ordynacji Wyborczej NSZZ „Solidarność”. Ustala się, że 1 elektor przypada na każdą rozpoczętą liczbę 10 członków związku.
  • Z wyboru delegatów i elektorów wypełnia się odpowiednie protokoły.

Kolejność przeprowadzania wyborów

1. Wybór przewodniczących władzy wykonawczej niższych jednostek organizacyjnych
2. Wybór pozostałych członków władzy wykonawczej niższych jednostek organizacyjnych
3. Wybór członków władzy kontrolnej niższych jednostek organizacyjnych
4. Wybór delegatów na walne zebranie delegatów organizacji zakładowej lub międzyzakładowej
5. Wybór przewodniczącego władzy wykonawczej organizacji zakładowej lub międzyzakładowej
6. Wybór pozostałych członków władzy wykonawczej organizacji zakładowej lub międzyzakładowej
7. Wybór członków władzy kontrolnej organizacji zakładowej lub międzyzakładowej.
8. Wybór delegatów na Walne zebranie Delegatów Sekcji i na Walne Zebranie Delegatów Regionu
9. Wybory Władz Regionalnych

Informacje ogólne dotyczące wyborów

Kandydatem na funkcję w NSZZ „Solidarność” może być członek Związku spełniający jeden z następujących warunków:
– jest członkiem władzy stanowiącej, która dokonuje wyboru, spełniającym wszystkie wymogi określone w uchwale Krajowego Zjazdu Delegatów, legitymującym się co najmniej sześciomiesięcznym, nieprzerwanym okresem przynależności do Związku, bezpośrednio poprzedzającym wybór; powyższy okres przynależności nie dotyczy organizacji nowotworzonych z wyjątkiem powstałych w wyniku połączenia lub podziału organizacji już istniejących;
– należy do jednostki organizacyjnej, której władza dokonuje wyboru, spełniającym wszystkie wymogi określone w uchwale Krajowego Zjazdu Delegatów, mogącym wykazać się co najmniej pięcioletnim nieprzerwanym okresem przynależności do Związku, bezpośrednio poprzedzającym wybór oraz uzyskaniem pisemnego poparcia swojej kandydatury przez co najmniej 25% uprawnionych do głosowania, w określonym przez ordynację wyborczą terminie;

Kandydat na następujące funkcje związkowe:
a) delegata na walne zebranie delegatów regionu, walne zebranie delegatów sekcji, kongres sekretariatu, Krajowy Zjazd Delegatów, Kongres Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów
b) członka zarząd regionu, rady sekcji, rady sekretariatu, Komisji Krajowej, Rady Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów
c) członka regionalnej komisji rewizyjnej, komisji rewizyjnej sekcji, komisji rewizyjnej sekretariatu, Krajowej Komisji Rewizyjnej, Komisji Rewizyjnej Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów
NSZZ „Solidarność”, ma obowiązek dołączyć do zgłoszenia ankietę osobową, zatwierdzoną uchwałą Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, wypełnioną zgodnie ze stanem faktycznym.

Głosowanie na członków władzy wykonawczej i kontrolnej odbywa się w sposób tajny, a każdemu wyborcy przysługuje jeden głos. Głosować można tylko osobiście i głosuje się na poszczególnych kandydatów.

Wybory są ważne, gdy wzięła w nich udział co najmniej połowa uprawnionych do głosowania. Ponadto do wyboru konieczne jest uzyskanie przez kandydata więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, z tym, że głosów ważnych musi być więcej niż głosów nieważnych.

W zależności od struktury danej jednostki organizacyjnej związku, przed przystąpieniem do wyborów władz tej jednostki, może okazać się konieczne przeprowadzenie wyborów w niższych jednostkach organizacyjnych, takich jak organizacje wydziałowe, oddziałowe, koła lub organizacje podzakładowe. Taki obowiązek powstaje jedynie wówczas, gdy dana organizacja zakładowa lub międzyzakładowa tworzy niższe jednostki organizacyjne.

W dalszej kolejności, jeżeli liczba członków uniemożliwia zorganizowanie walnego zebrania członków (zebrania wszystkich członków) danej organizacji, wówczas Komisja Zakładowa lub Międzyzakładowa winna podjąć uchwałę w sprawie ustalenia klucza wyborczego do wyborów delegatów na walne zebranie delegatów organizacji zakładowej lub międzyzakładowej.
W zależności od rozmiaru podstawowej jednostki organizacyjnej związku wybory władz wykonawczej i kontrolnej dokonują albo wszyscy członkowie danej organizacji na walnym zebraniu członków organizacji zakładowej lub międzyzakładowej

UWAGA!!!
Cała dokumentacja związana z wyborami po ich przeprowadzeniu musi niezwłocznie być przekazana do Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego lub do Regionalnej Komisji Wyborczej, w celu potwierdzenia prawidłowości przeprowadzonych wyborów oraz uzyskania poświadczenia wyborów.

Wybory w podstawowych jednostkach organizacyjnych związku

Jeżeli liczba członków w danej jednostce organizacyjnej pozwala na zorganizowanie walnego zebrania wszystkich członków tej jednostki, wówczas nie ma potrzeby dokonywania wyborów delegatów.

Procedura przeprowadzenia wyborów do władzy wykonawczej organizacji zakładowej lub międzyzakładowej.

1. Otwarcie posiedzenia wyborczego

Posiedzenie wyborcze otwiera przewodniczący komisji zakładowej lub międzyzakładowej. Jednocześnie osoba ta przedstawia zebranym propozycję porządku walnego zebrania członków/delegatów.

2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia

Porządek posiedzenia przyjmuje się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów (czyli poprzez przyjęcie go przez większość osób obecnych na zebraniu). W ramach tego punktu należy uprzednio umożliwić uczestnikom posiedzenia zgłoszenie uwag do porządku obrad, a następnie ich przegłosowanie.

3. Przyjęcie regulaminu obrad

W ramach regulaminu ustala się zasady obowiązujące na zebraniu, sposób głosowania i zgłaszania wniosków oraz kandydatów. Regulamin winien wskazywać również jaki przysługuje czas kandydatom na prezentację lub wszystkim uczestnikom posiedzenia na wypowiedzenie się w danych sprawach.

4. Wybór przewodniczącego zakładowego/międzyzakładowego zebrania członków lub delegatów

Wyboru Przewodniczącego można dokonać w głosowaniu jawnym. Wybory na tę funkcję wygrywa osoba, która uzyska największą ilość głosów. Jeśli dwie lub więcej osób uzyskały tę samą i jednocześnie największą ilość głosów, głosowanie należy przeprowadzić ponownie, do uzyskania przez jedną osobę największej ilości głosów.
Osoba wybrana od momentu wyboru przejmuje obowiązki od Przewodniczącego komisji zakładowej i prowadzi dalszą część zebrania. Przewodniczący zebrania ma prawo udzielać i odbierać głos, czuwa nad przebiegiem posiedzenia i jego zgodnością z postanowieniami Statutu, Ordynacji i regulaminu obrad.
Przewodniczący zebrania nie musi być członkiem związku.

5. Wybór protokolantów

Wyboru protokolantów dokonywać można w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. W pierwszej kolejności należy ustalić liczbę protokolantów. Można również podjąć decyzję, że tylko jedna osoba będzie protokolantem. Decyzja winna być podjęta oddzielną uchwałą zebrania. Następnie przeprowadza się głosowanie na protokolantów. Jeśli ustalono że jedna osoba ma być protokolantem wówczas głosowanie wygrywa osoba z największą ilością głosów. Jeśli zaś ustalono że protokolantów ma być 2 lub więcej wówczas wybrane zostają te dwie lub więcej osób które uzyskały największą ilość głosów.

Protokolanci sporządzają protokół z przebiegu posiedzenia. Protokół winien rzetelnie odzwierciedlać rzeczywisty przebieg wyborów oraz odpowiadać wymogom określonym w Uchwale nr 1 XIX KZD. Protokół podpisują protokolanci i przewodniczący zebrania. Protokolanci nie muszą mieć biernego i czynnego prawa wyborczego i nie muszą być członkami Związku.

6. Wybór komisji skrutacyjnej

Tak samo jak w sytuacji wyboru protokolantów, zanim dojdzie do wybrania konkretnych osób należy ustalić ilość członków komisji skrutacyjnej. Zgodnie z Ordynacją wyborczą komisja skrutacyjna musi składać się minimum z trzech osób, a jedna z nich pełni rolę przewodniczącego komisji. Do komisji skrutacyjnej zostaje wybrane tyle osób ile zostało ustalone, na które oddano największą liczbę głosów. Głosowanie może być jawne. W zebraniach wyborczych komisja skrutacyjna jest jednocześnie komisją mandatowo-wyborczą. Członkowie komisji skrutacyjnej nie muszą mieć biernego i czynnego prawa wyborczego, z tym że muszą być członkami Związku.

Do zadań komisji skrutacyjnej należy:
1) stwierdzenie w protokole, w oparciu o listę obecności, czy w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa uprawnionych do głosowania,
2) przygotowanie kart do głosowania,
3) rejestrowanie kandydatów na listach wyborczych,
4) wydawanie kart do głosowania i rejestrowanie tego faktu,
5) zebranie głosów do urn wyborczych,
6) ustalenie i podanie wyników głosowania,
7) sporządzenie protokołów z głosowań, zgodnie z § 9 Uchwały nr 1 XIX KZD,
8) zabezpieczenie kart do głosowania (karty do głosowania przechowuje się do końca kadencji).

Komisja skrutacyjna wydaje, osobom uprawnionym do głosowania, karty właściwe dla przeprowadzanego głosowania. Komisja skrutacyjna potwierdza fakt wydania kart, o których mowa wyżej, na liście obecności lub na karcie do głosowań tajnych albo sporządza protokół zawierający informację o liczbie wydanych kart.

Ponadto Komisja skrutacyjna uznaje głosowania na przewodniczącego Komisji Zakładowej/Międzyzakładowej, pozostałych członków Komisji Zakładowej/Międzyzakładowej, członków Zakładowej/Międzyzakładowej Komisji Rewizyjnej za nieważne, jeżeli zostało przeprowadzone z naruszeniem Statutu lub Ordynacji, a w szczególności gdy:
1) liczba głosów ważnych jest mniejsza niż głosów nieważnych,
2) liczba oddanych głosów jest większa niż liczba uprawnionych do głosowania lub liczba wydanych kart do głosowania,
3) ze względów technicznych nie można ustalić wyników głosowania,
4) złamano zasadę tajności głosowania,
5) liczba wyjętych z urny kart do głosowania jest mniejsza niż połowa liczby członków lub delegatów uprawnionych do głosowania.

7. Protokół wyborczy zakładowej/międzyzakładowej komisji wyborczej

Protokół wyborczy wypełnia albo zakładowa/międzyzakładowa komisja wyborcza lub jeśli nie została powołana komisja zakładowa/międzyzakładowa

8. Sprawozdanie z działalności komisji zakładowej/międzyzakładowej w mijającej kadencji.

Jest to czas, w którym należy przedstawić działalność organizacji związkowej w okresie mijającej kadencji, tj. między innymi: zmiany w uzwiązkowieniu, co udało się wywalczyć dla pracowników.

9. Sprawozdanie z działalności zakładowej/międzyzakładowej komisji rewizyjnej w mijającej kadencji.

Jest to przedstawienie dokonań komisji rewizyjnej, zgłaszanych uwag, jakie były nieprawidłowości, co udało się poprawić.

10. Dyskusja nad sprawozdaniami.

Jest to czas na wypowiedzi członków lub delegatów biorących udział w zebraniu w przewidzianym do tego w regulaminie zebrania czasie.

11. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia wyborczego

Na podstawie protokołu komisji mandatowo-wyborczej/skrutacyjnej ustala się czy zostało osiągnięte kworum oraz czy zostały spełnione pozostałe warunki formalne do przeprowadzenia wyborów władz statutowych organizacji.

12. Podjęcie uchwał dotyczących:

a) Liczby członków komisji zakładowej/międzyzakładowej
b) Liczby członków zakładowej/międzyzakładowej komisji rewizyjnej
c) Liczby tur głosowania
d) W sprawie powołania prezydium komisji zakładowej/międzyzakładowej i jego liczebności

Zgodnie z przedstawionymi wnioskami, na podstawie głosowania jawnego, zwykłą większością głosów podejmowane są uchwały w sprawach wskazanych w lit. a-d.
Należy przy tym pamiętać, iż komisja zakładowa/międzyzakładowa powinna liczyć minimum 3 członków oraz liczba członków wliczając przewodniczącego winna być nieparzysta.
Liczba członków zakładowej/międzyzakładowej komisji rewizyjnej powinna wynosić minimum 3 i powinna być liczbą nieparzystą.

Liczba tur głosowania nie została narzucona w ordynacji wyborczej oraz w uchwałach Komisji Krajowej lub Krajowego Zjazdu Delegatów, a co za tym idzie jest zależna jedynie od decyzji Zakładowego/międzyzakładowego zebrania członków lub delegatów.

Zakładowe zebranie członków lub delegatów może podjąć decyzję o wyborze przez komisję zakładową, ze swego składu, prezydium. Decyzję w tej sprawie wraz z określeniem liczby członków prezydium podejmuje się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Zakładowe zebranie członków lub delegatów może upoważnić komisję zakładową do ustalenia liczby członków prezydium.

13. Wybór przewodniczącego komisji zakładowej/międzyzakładowej:

a) Informacja o kandydatach zgłoszonych przed posiedzeniem wyborczym
b) Zgłaszanie kandydatur na posiedzeniu wyborczym
c) Zamknięcie listy kandydatów
d) Prezentacja kandydatów
e) Głosowanie
f) Ogłoszenie wyników wyborów

Kandydatury zgłasza się pisemnie do komisji zakładowej, zakładowej komisji koordynacyjnej lub zakładowej komisji wyborczej oraz na posiedzeniu wyborczym w formie przyjętej w regulaminie obrad. Zgłoszenie pisemne kandydata powinno zawierać dane osobowe kandydata i podpis zgłaszającego członka Związku oraz zgodę kandydata na kandydowanie na określoną funkcję. Zgłoszenie pisemne kandydata, korzystającego z biernego prawa wyborczego na podstawie postanowień § 50 ust. 2 pkt. 1 b Statutu, musi być poparte przez co najmniej 25% uprawnionych do głosowania. Zbieranie podpisów popierających kandydaturę może być przeprowadzone zarówno przed, jak i w trakcie zebrania wyborczego.

Zgłoszeni kandydaci mogą prowadzić kampanię wyborczą w zakładzie, w terminie określonym przez komisję zakładową, zakładową komisję koordynacyjną lub zakładową komisję wyborczą. Po zakończeniu zgłaszania kandydatur na posiedzeniu wyborczym przewodniczący zebrania zarządza głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów. Głosowanie jest jawne, decyzje zapadają zwykłą większością głosów. Wyboru Przewodniczącego dokonuje się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, przez postawienie znaku „X” przy nazwisku kandydata.

Głosowanie przeprowadza się na specjalnie przygotowanych kartach do głosowania. Kandydaci na kartach do głosowania umieszczani są w kolejności alfabetycznej. Przed przystąpieniem do głosowania przewodniczący komisji skrutacyjnej:
1) przedstawia zebranym przedmiot, tryb i technikę głosowania,
2) ustala, czy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie i czy nie wniesiono zastrzeżeń w stosunku do umieszczonych na liście kandydatów, a w przypadku wniesienia udokumentowanych zastrzeżeń przedstawia je zebranym. Kandydat ma prawo do złożenia wyjaśnień wobec zgłoszonych zastrzeżeń.

14. Wybór pozostałych członków komisji zakładowej/międzyzakładowej:

a) Informacja o kandydatach zgłoszonych przed posiedzeniem wyborczym
b) Zgłaszanie kandydatur na posiedzeniu wyborczym
c) Zamknięcie listy kandydatów
d) Prezentacja kandydatów
e) Głosowanie
f) Ogłoszenie wyników wyborów

Głosowanie na pozostałych członków komisji zakładowej/międzyzakładowej przeprowadza się z zachowaniem zasad dotyczących wyboru przewodniczącego, przy uwzględnieniu wskazanych niżej różnic:

Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów ważnych oraz ponad połowę oddanych głosów ważnych i znaleźli się na miejscach mandatowych. Jeżeli na ostatnim miejscu mandatowym znajduje się więcej osób z równą liczbą głosów przekraczających zarazem wymagany limit głosów (ponad połowę oddanych głosów ważnych), a liczba tych osób jest większa niż wolnych miejsc mandatowych, wówczas przeprowadza się głosowanie, w którym uczestniczą tylko ci kandydaci, którzy uzyskali równą liczbę głosów. Kolejność na liście ustala się w głosowaniu zwykłą większością głosów. Głosuje się na tylu kandydatów, ile jest wolnych miejsc mandatowych. W przypadku gdyby te głosowania nie dały rozstrzygnięcia, o wyniku wyborów winny decydować wyniki osiągnięte przez poszczególnych kandydatów w poprzednich głosowaniach (w kolejności od ostatniego do pierwszego głosowania). Głosowania tego nie wlicza się do ustalonej liczby tur głosowań.

Zakładowe zebranie członków lub delegatów podejmuje uchwałę o wejściu lub niewchodzeniu w skład komisji zakładowej przewodniczących władz wykonawczych niższych jednostek organizacyjnych takich jak organizacje oddziałowe, wydziałowe, koła lub organizacje podzakładowe. Komisja zakładowa musi liczyć nie mniej niż trzech członków. Liczbę członków komisji zakładowej ustala zakładowe zebranie członków lub delegatów w głosowaniu jawnym, decyzja zapada zwykłą większością głosów.

15. Wybór członków zakładowej/międzyzakładowej komisji rewizyjnej:

a) Informacja o kandydatach zgłoszonych przed posiedzeniem wyborczym
b) Zgłaszanie kandydatur na posiedzeniu wyborczym
c) Zamknięcie listy kandydatów
d) Prezentacja kandydatów
e) Głosowanie
f) Ogłoszenie wyników wyborów

Wybory członków komisji rewizyjnej przeprowadza się w sposób analogiczny do wyborów pozostałych członków komisji zakładowej/międzyzakładowej. Członek komisji zakładowej lub zakładowej komisji koordynacyjnej nie może być na liście rezerwowej odpowiednio komisji rewizyjnej lub zakładowej koordynacyjnej komisji rewizyjnej i odwrotnie.

16. Wybór delegatów na walne zebranie delegatów regionu lub elektorów:

a) Informacja o kandydatach zgłoszonych przed posiedzeniem wyborczym
b) Zgłaszanie kandydatur na posiedzeniu wyborczym
c) Zamknięcie listy kandydatów
d) Prezentacja kandydatów
e) Głosowanie
f) Ogłoszenie wyników wyborów

W zależności od tego czy dana organizacja stanowi naturalny okręg wyborczy (zrzesza co najmniej 80 członków), czy wchodzi w skład łączonego okręgu wyborczego, podczas walnego zebrania członków lub delegatów dokonuje się odpowiednio wyboru delegatów lub elektorów do wyboru delegatów na Walne Zebranie Delegatów Regionu.
Łączony okręg wyborczy to zbiór organizacji, które samodzielnie nie zrzeszają co najmniej 80 członków.

Dokładne informacje na temat okręgów wyborczych można uzyskać od Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego lub od Regionalnej Komisji Wyborczej.

17. Wybór delegatów na walne zebranie delegatów sekcji:

a) Informacja o kandydatach zgłoszonych przed posiedzeniem wyborczym
b) Zgłaszanie kandydatur na posiedzeniu wyborczym
c) Zamknięcie listy kandydatów
d) Prezentacja kandydatów
e) Głosowanie
f) Ogłoszenie wyników wyborów

Wyboru delegatów na walne zebranie delegatów sekcji dokonują jedynie zakładowe/międzyzakładowe zebrania członków lub delegatów, których organizacje są zrzeszone w Sekcjach branżowych.

18. Zamknięcie posiedzenia wyborczego.

Wybory w niższych jednostkach organizacyjnych związku

UWAGA!
W niższych jednostkach organizacyjnych NSZZ „Solidarność” wyborów dokonuje się na zasadach przewidzianych dla wyborów w podstawowych jednostkach organizacyjnych.
Niższymi jednostkami organizacyjnymi w NSZZ „Solidarność” są organizacje wydziałowe, oddziałowe, koła oraz organizacje podzakładowe. Osobowość prawną z wyżej wymienionych posiada jednak jedynie organizacja podzakładowa i z tego powodu jedynie ta niższa jednostka organizacyjna ma obowiązek tworzenia wszystkich władz statutowych, tj. stanowiącej, wykonawczej i kontrolnej. W organizacjach wydziałowych, oddziałowych i kołach walne zebranie członków lub delegatów może ograniczyć się do wyboru przewodniczącego lub komisji oddziałowej, wydziałowej lub koła. Wszystko jednak jest uzależnione od potrzeb danej organizacji i jej liczebności.

W wewnętrznych jednostkach organizacji zakładowych i międzyzakładowych władzą stanowiącą jest odpowiednio: wydziałowe, oddziałowe lub podzakładowe zebranie członków lub delegatów, władzą wykonawczą jest odpowiednio: komisja wydziałowa, oddziałowa lub podzakładowa, a władzą kontrolną jest podzakładowa komisja rewizyjna oraz – jeżeli została powołana – odpowiednio: wydziałowa, oddziałowa lub komisja rewizyjna koła.

Jeżeli w kole nie ma wielu członków i wybór odpowiedniej komisji rewizyjnej byłby problematyczny, funkcję komisji rewizyjnej koła może pełnić zakładowa lub międzyzakładowa komisja rewizyjna.

UWAGA!!!
Wybory w niższych jednostkach organizacyjnych NSZZ „Solidarność” winny być nadzorowane przez co najmniej jednego przedstawiciela władzy wykonawczej podstawowej jednostki organizacyjnej związku (organizacji zakładowej lub międzyzakładowej) lub zakładową komisję wyborczą. Ponadto do zadań Regionalnej Komisji Wyborczej należy nadzorowanie wyborów władz organizacji wydziałowych, oddziałowych lub organizacji podzakładowych zarejestrowanych w regionie. Prawidłowość przeprowadzenia wyborów w niższych jednostkach organizacyjnych oraz wyboru delegatów do władzy stanowiącej organizacji zakładowej lub międzyzakładowej może również być sprawdzona przez regionalną komisję wyborczą.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.