W zebraniach wyborczych jednostek organizacyjnych NSZZ „Solidarność” zarejestrowanych w Regionie Pomorza Zachodniego udział bierze przedstawiciel Regionalnej Komisji Wyborczej. Do jego zadań należy pomaganie w przeprowadzeniu wyborów, bieżąca kontrola zgodności wyborów z przyjętymi w NSZZ „Solidarność” zasadami, pomoc w wypełnieniu odpowiedniej dokumentacji potwierdzającej wynik wyborów.

W skład RKW Pomorza Zachodniego wchodzą:
– Dariusz Mądraszewski
– Grażyna Balicka
– Izabela Fras
– Przemysław Zgórzak

Przed zorganizowaniem wyborów należy skontaktować się z Regionalną Komisją Wyborczą, tel. 91 422 74 22.