Zgodnie z Uchwałą Komisji Krajowej nr 5/17 ws. kalendarza wyborczego na kadencję 2018 – 2022 porządek wyborów przedstawia się następująco:

1. W terminie od 1 listopada 2017 r. do 31 marca 2018 r. odbywają się wybory:
a) władz podstawowych jednostek organizacyjnych Związku tj. zakładowych organizacji koordynacyjnych, organizacji zakładowych i organizacji międzyzakładowych;
b) delegatów na walne zebranie delegatów regionu;
c) delegatów na walne zebranie branżowej jednostki organizacyjnej Związku;
d) wybory władz niższych jednostek organizacyjnych Związku, takich jak organizacje wydziałowe, oddziałowe, koła oraz organizacje podzakładowe, a także delegatów na zakładowe lub międzyzakładowe zebranie delegatów, mogą odbywać się we wcześniejszym terminie.

2. W terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2018 r. odbywają się wybory:
a) władz regionów;
b) delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów.

3. W terminie od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2018 r. odbywają się wybory:
a) władz regionalnych sekcji branżowych i problemowych;
b) władz regionalnych sekretariatów branżowych;
c) delegatów do kongresu regionalnego sekretariatu branżowego;
d) delegatów na walne zebranie delegatów krajowej sekcji branżowej.

4. W terminie od 1 kwietnia do 31 maja 2018 r. odbywają się wybory:
a) władz krajowych sekcji branżowych i problemowych;
b) delegatów do kongresu krajowego sekretariatu branżowego.

5. W terminie od 1 maja do 30 czerwca 2018 r. odbywają się wybory:
a) władz krajowych sekretariatów branżowych;
b) władz Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów.

6. W terminie do 31 października 2018 r. odbywają się wybory ogólnokrajowych władz Związku (sprawozdawczo – wyborczy Krajowy Zjazd Delegatów).

Dokładne terminy wyborów wymienionych pkt. 1, 2 i 3 określa Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego. Dokładne terminy wyborów wymienionych w pkt 4 i 5 określa odpowiednio właściwa rada krajowego sekretariatu branżowego, Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów lub krajowej sekcji problemowej. Dokładny termin sprawozdawczo – wyborczego Krajowego Zjazdu Delegatów, określa Komisja Krajowa.

UWAGA!
Wszystkie wybory powinny odbyć się w terminie uzgodnionym z Regionalną Komisją Wyborczą. O planowanym terminie zebrania wyborczego, po uprzednim uzgodnieniu terminu z RKW należy powiadomić członków danej organizacji, najlepiej na 14 dni przed tym terminem. Powiadomienie należy tak przekazać by w terminie wyborów każdy członek mógł wziąć udział w zebraniu lub by przynajmniej uzyskać kworum. Wybory należy przeprowadzić zgodnie z przyjętym kalendarzem wyborów w Regionie oraz w podstawowej jednostce organizacyjnej związku.