WZORY DOKUMENTÓW WYBORCZYCH OGÓLNYCH

Uchwała KK nr 11-09 z późniejszymi zmianami

Ankieta osobowa kandydata_członka władz Związku

Porządek posiedzenia wyborczego – wzór

Regulamin obrad – wzór

Decyzja RKW stwierdzająca ważność wyborów w jednostce organizacyjnej Związku

Protokół stwierdzający prawomocność

Zgłoszenie kandydata na podstawie § 50 ust. 2 pkt 1 lit. b – wzór

Zgłoszenie kandydata_zgoda – wzór

Protokół z ustalenia wyników głosowania wniosku o odwołanie Przewodniczącego/członków władzy wykonawczej /członków władzy kontrolnej

Protokół z ukonstytuowania się

Protokół z ustalenia wyników wyborów prezydium

Karta do glosowania

Karta do głosowania dot. odwołania

Karta informacyjna dot. składu Prezydium i danych kontaktowych

 

WZORY DOKUMENTÓW WYBORCZYCH DLA ORGANIZACJI ZAKŁADOWEJ/MIĘDZYZAKŁADOWEJ

Protokół wyborczy zakładowej/międzyzakładowej komisji wyborczej_wzór

Protokół z ustalenia wyników wyborów władz organizacji zakładowych / międzyzakładowych

Protokół z ustalenia wyników wyborów władz zakładowych międzyzakładowych_listy cząstkowe

Protokół z ustalenia wyników wyborów delegatów na Zakładowe Zebranie Koordynacyjne

Protokół z ustalenia wyników wyborów delegatów na WZD Regionu / elektorów do wyboru delegatów na WZD Regionu

Protokół z ustalenia wyników wyborów delegatów na Zakładowe/ Międzyzakładowe Zebranie Delegatów

Protokół z ustalenia wyników wyborów delegata/ów na WZD Regionu na zebraniu elektorów

Uchwała o przystąpieniu lub kontynuacji przynależności do sekcji

Protokół z ustalenia wyników wyborów delegatów na WZD jednostki branżowej (Regionalnej /Międzyregionalnej / Krajowej Sekcji / Kongres Regionalnego / Krajowego Sekretariatu)

 

 WZORY DOKUMENTÓW WYBORCZYCH DLA JEDNOSTKI REGIONALNEJ

Protokół Regionalnej Komisji Wyborczej – wzór

Protokół  z ustalenia wyników wyborów władz regionalnych

Protokół  z ustalenia wyników wyborów władz regionalnych z zastosowaniem list cząstkowych

Protokół z ustalenia wyników wyborów delegatów na KZD

Protokół z ustalenia wyników wyborów delegatów na KZD z zastosowaniem list cząstkowych

 

 

 

 

WZORY DOKUMENTÓW WYBORCZYCH DLA BRANŻOWEJ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ

WZORY DOKUMENTÓW WYBORCZYCH DLA ZAKŁADOWYCH ORGANIZACJI KOORDYNACYJNYCH

WZORY DOKUMENTÓW DLA MKK