Budżetówka domaga się podwyżek

Dodano na strone 30 października 2017

Zwiększenie wynagrodzenia o 350 zł brutto miesięcznie dla pracowników jednostek i zakładów budżetowych miasta, wyrównanie wynagrodzeń osób zatrudnionych na tych samych stanowiskach oraz zwiększenie zatrudnienia w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie to postulaty skierowane przez „Solidarność” do prezydenta Szczecina. Poniżej treść całego pisma do Piotra Krzystka.

Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego, w związku z prośbami ze strony organizacji zakładowych i międzyzakładowych działających w podległych Panu Prezydentowi jednostkach i zakładach budżetowych w tym m.in. w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie, Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinie, Straży Miejskiej w Szczecinie, Centrum Opieki nad Dziećmi, Miejskiej Bibliotece Publicznej, Urzędzie Miasta Szczecin, Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego, Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej, Żłobkach Miejskich w Szczecinie, Zarządzie Budynków i Lokali Komunalnych, Nieruchomości i Opłaty Lokalne, Szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Szczecin, o wsparcie ich działań, w związku z tym, iż złożyły żądania do swoich pracodawców, które mogą spowodować wszczęcie sporów zbiorowych, niniejszym popieramy wnoszone przez podstawowe jednostki organizacyjne NSZZ „Solidarność” żądania.

W związku z powyższym postulujemy o zabezpieczenie w budżecie środków na:
– zwiększenie wynagrodzeń o 350 zł. brutto miesięcznie na etat do wynagrodzenia zasadniczego w Urzędzie Miasta Szczecin, jednostkach budżetowych i zakładach budżetowych podległych Miastu Szczecin;
– wyrównanie wynagrodzeń zasadniczych osób zatrudnionych na tych samych stanowiskach w Urzędzie Miasta Szczecin, jednostkach budżetowych i zakładach budżetowych podległych Miastu Szczecin;
– dostosowanie zatrudnienia w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie do wymogów ustawowych.
Jednocześnie pragniemy wskazać, iż powyższe postulaty nie negują indywidualnych żądań poszczególnych organizacji zakładowych i międzyzakładowych wystosowanych wobec pracodawców w podległych Urzędowi Miasta zakładach pracy.

Pracownicy sfery budżetowej w Szczecinie, biorąc pod uwagę nakładane na nich wymagania oraz odpowiedzialność są zdecydowanie zbyt nisko wynagradzani. Płaca na niskim poziomie wykwalifikowanych pracowników już obecnie powoduje coraz częstszą rezygnację z pracy w sferze budżetowej na rzecz pracodawców z sektora prywatnego. Brak reakcji ze strony Urzędu Miasta na tę sytuację, może doprowadzić do utracenia możliwości wykonania ustawowych zadań nałożonych na Miasto Szczecin, z powodu braku odpowiedniej ilości pracowników.

Ponadto w wyżej wskazanych zakładach pracy ma miejsce wiele przypadków, w których pracownicy wykonujący pracę na tych samych stanowiskach są nierówno traktowani odnośnie uzyskiwanego wynagrodzenia. Często dochodzi do sytuacji, gdzie pracownik z dłuższym stażem i doświadczeniem otrzymuje znacznie niższe wynagrodzenie zasadnicze, co w sposób pośredni skutkuje mniej korzystnym kształtowaniem warunków wynagradzania tych osób, tj. może wyczerpywać znamiona dyskryminacji pośredniej. Powoduje to znaczne niepokoje i niezadowolenie wśród pracowników, co było również podnoszone przez Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego w trakcie ostatnich pertraktacji dotyczących płac.

Szczególnie niekorzystną sytuację, mają osoby zatrudnione w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie. Ciężkie warunki pracy, konflikty pracowników z przełożonymi, nakładanie coraz większych wymagań przy utrzymaniu wynagrodzeń na bardzo niskim poziomie, uniemożliwiającym nierzadko utrzymanie rodziny powoduje, iż MOPR na stanowiskach pracowników socjalnych zatrudnia zbyt mało ludzi (doświadczeni pracownicy odchodzą, nowi pracownicy nie chcą podjąć zatrudnienia na proponowanych warunkach), przez co nie są spełnione wymagania art. 110 ust. 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.), zgodnie z którym ośrodek pomocy społecznej zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na 2000 mieszkańców lub proporcjonalnie do liczby rodzin i osób samotnie gospodarujących, objętych pracą socjalną w stosunku jeden pracownik socjalny zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na nie więcej niż 50 rodzin i osób samotnie gospodarujących.

Mając powyższe na uwadze, wskazane w niniejszym postulaty są w pełni uzasadnione. W związku z tym wnosimy o spełnienie ich do dnia 1 stycznia 2018 roku.

Do wiadomości:
Przewodniczący Rady Miasta Szczecin
Organizacje zakładowe i międzyzakładowe NSZZ „Solidarność” sfery budżetowej Miasta Szczecin